Mercedes-Benz Eesti klubi

Kallis Mercedes-Benz sõiduki  omanik

Ootame Teid kõiki koos peredega osa võtma Mercedes-Benz Klubi perepäevast 16. juunil 2018 Halinga Automuuseumi juures

Sissepääs kõikidele tasuta

Klassikaliste Mercedes-Benz sõidukite näitus/müük.

Tule ka oma autot näitama. Kohtumiseni Halingas.

 

 

“Autol peab olema naise nimi, et see oleks meeldiv…”  Emil Jellinek

Hea külaline.

Oled sattunud Mercedes-Benz Eesti klubi kodulehele, loodetavasti leiate meie kodulehelt vajaliku informatsiooni klubi tegemiste ning klubisse kuulumise kohta. Mercedes-Benz Eesti klubi on loodud aastal 2001 väikese seltskonna poolt, kelle kireks olid klassikalised Mercedes-Benz sõidukid. Kirest kasvas välja esimene avalik foorum ning ka klubi koduleht. Aastal 2003 loodi ka mittetulunduslik ühing MTÜ MB klubi, kuna arenemiseks oli kasulik luua ametlik ettevõte MTÜ näol.

Aastal 2007 saime kutse liitumaks ametlike Mercedes-Benz klubidega, mida juhitakse Daimler AG poolt loodud tütarettevõtte Mercedes-Benz Classicu poolt. Mercedes-Benz Classic on on Daimleri poolt rahastatav ning hallatav ettevõte, mille eesmärgiks on elus hoida klassikaliste Mercedes-Benz sõidukite ajalugu ja hõngu. Ajalugu on Mercedes-Benz´i jaoks ülioluline ning seetõttu ka klubidele toe pakkumine on üks suur osa nende igapäevatööst.

Täna võime uhkusega õelda, et oleme üks väheseid autoklubisid Eestis ja ka maailmas, millel on olemas tootjatehase igakülgne tugi ning heakskiit. See annab meile rohkem jõudu ja võimalusi areneda autoklubina, leida liikmetele paremaid võimalusi nii klassikalise kui ka uuema Mercedes-Benz sõiduki hooldamisel ning remontimisel.

Eesti Mercedes-Benz klubil on hetkel ca 200 liiget ning liikmeskond kasvab iga aastaga. Liikmeid on meil igas vanuses ja erinevate sõidukitega. Eriti on oodatud klubisse just vanemate klassikaliste Mercedes-Benz sõidukite omanikud, kuid loomulikult ka uuemate mudelite huvilised saavad klubi tegemistest osa võtta.

Kodulehelt leiate informatsiooni selle kohta, mis soodustused ja hüved klubi liikmetele osaks saavad, milliseid üritusi me korraldame ja mida põnevat üldse Mercedes-Benz´i maailmas toimub. Loodetavasti annab koduhet teile piisava ülevaate meie tegemiste kohta ning tekitab ka teile soovi klubiga liitumiseks.

 

Lugupidamisega,
Mercedes-Benz Eesti klubi juhatus

Mercedes-Benz klubi perepäev 16. juunil 2018

Tere külaline.

Eesti Mercedes-Benz klubi ja Pärnumaal Halingas asuv Automuuseum kutsuvad sind kogu perega osa võtma suurest Mercedes-Benz klubi perepäevast 16. juunil 2018.
Üritusele on oodatud kõik Mercedes-Benz sõidukit omavad margifännid koos oma perega. Loomulikult võivad üritusele tulla ka teist automarki omavad head inimesed.

NB! Üritusest osavõtt on kõikidele täiesti tasuta

MB klubi perepäev on eeskätt klassikaliste autode suunitlusega ja seetõttu ootamegi kõiki vanemate Mercedes-Benz sõidukite omanikke kohale tulema ning oma hinnalist
sõidukit ka külalistele tutvustama. Kohapeal rivistame näituseks ja võistluseks kõik kaunid klassikalised autod üles ning laseme ka külalistel valida oma lemmikauto. Loomulikult saab lemmiku omanik vääriliselt autasustatud.

Klassikaliste autode näitus-võistlusele palume kõikidel eelnevalt ka registreeruda, sellisel viisil saame paremini organiseerida kohapealset paigutust ning kõikidele ka eelnevalt juba ette printida infolehe, mis jääb auto esiklaasile ürituse vältel.

Võistlusele palume registreerida tehniliselt ja visuaalselt korras  klassikaliste Mercedes-Benz sõidukite, mis on tehasest välja tulnud enne aastat 1999. Ootame võimalikult ilusaid ja tehniliselt korralike sõidukeid. Uusimad mudelid, millega võistlusele saab veel registreeruda on W124, W126, R129, W140 ja sama generatsiooni teised mudelid.

REGISTREERUN ÜRITUSELE

Mercedes-Benz Perepäeva muud üritused ja tegemised:

Tegevused lastele (ATV sõit, suhkruvatt, jäätis)

Põhikiri

Mercedes-Benz Club Estonia

1. Üldsätted

1.1 MB Klubi on tulu mittetaotlev Mercedes-Benzi omavate ja austavate inimeste vabatahtlik ühendus.
1.2 MB Klubi on iseseisev juriidiline isik, kes lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja käesolevast põhikirjast.
1.3 MB Klubi töökeel on Eesti keel
1.4 MB Klubi asutati 25.07.2001, ametlikult hakkas tööle 28.04.2003 a. Indrek Hiisjärve, Indrek Peetsi, Sulo Tintse, Timo Tintse ja Janne Kalmuse eestvedamisel.
1.5 MB Klubi asukoht on Eesti Vabariik, Saue.


2. MB Klubi tegevuse põhisisu

2.1 MB Klubi tegevuse eesmärkideks on:
– Ühendada sarnaste huvidega inimesed ühtseks klubiks
– Luua ja arendada sidemeid teiste sarnaste klubidega nii Eestist kui ka mujalt maadest
– Kaasata klubisse võimalikult palju liikmeid.
– Tutvustada klubi liikmetele ja külastajatele erinevaid Mercedese mudeleid ja vajaduse korral aidata neid probleemide tekkimisel seoses Mercedes-Benz’iga.
– Korraldada erinevaid avalikke ja kinniseid üritusi ning kokkutulekuid, et suurendada liikmete ühtekuuluvustunnet ja saada uusi liikmeid juurde.
– Liikluskultuuri parandamine ja edendamine oma pädevuse piires.
– Looduse ja keskkonna säästmine ning puhtuse tagamine oma pädevuse piires.
2.2 MB Klubi järgib oma tegevustes rangelt Eesti Vabariigi seaduseid ja tegutseb vastavalt nendele.
2.3 MB Klubi’l on õigus võtta vastu annetusi, ja pärandusi.
2.4 MB Klubi ’l on õigus avada ja sulgeda arveid nii Eesti kui ka välisriikide pankades.

3. Liikmeskond

3.1 MB Klubi liikmeskond koosneb klubiga liitunud inimestest ja juhatusest.
3.2 MB Klubi liikmeteks saavad olla Mercerdes-Benzi omavad isikud.
3.3 Erandkorras saavad liikmeskonda ja juhatusse kuuluda ka Mercedes-Benz’ita isikud, selle üle otsustab MB Klubi juhatus.
3.4 MB Klubi liikmeks saadakse juhtkonnale esitatud kirjaliku (ka E-kiri) sooviavalduse alusel. Liikmeks võtmise üle otsustab juhatus. Liitumise tagasilükkamise põhjuse kohta saadetakse vastavasisuline teatis isikule, kelle liitumissoov tagasi lükati. Teatis saadetakse ka neile, kes on liikmeks võetud. Liitumisavaldus vaadatakse üle kahe nädala jooksul.
3.5 Juhatuse moodustavad 5 liiget, kellest üks valitakse juhatuse poolt avalikul hääletusel klubi presidendiks.
3.6 MB Klubi liikmetel on õigus osa võtta klubi üritustest ja kuuluda juhatusse.
3.7 MB Klubi liikmed on kohustatud tegema kõik endast oleneva klubi eesmärkide saavutamiseks.
3.8 MB Klubi liikmel on alati õigus klubist välja astuda ja klubiga soovikorral uuesti liituda
3.9 MB Klubi liikmed peavad kinni pidama klubi põhikirjast, vastasel korral arvatakse nad klubi liikmeskonnast välja.

4. MB Klubi juhtimine

4.1 MB Klubi kõrgemaiks organiks on liikmete üldkogu. Otsuste vastuvõtmiseks peab osa võtma vähemalt ½ kogu liikmeskonnast.
4.2 MB Klubi üldkogu käib koos vähemalt korra aastas. Üldkogu tuleb kokku kas liikmete soovil, või juhatuse ettepanekul.
4.3 MB Klubi üldkogu on liikmete koosolek, kelle otsustada on klubi tegevus ja mu klubiga järgnevalt seotud:
– Põhikirja muudatused.
– Juhatuse valimine 4 aastaks salajasel hääletamisel.
– Juhatuse otsuste kinnitamine.
– Klubi tegevuse lõpetamine.
4.4 Otsuste vastuvõtmine
– Üldkogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel
– Otsus võetakse vastu, kui saadud on häälteenamus.
– Hääletamine on lubatud ka elektrooniliselt.
4.5 Üldkogu tööd juhib MB Klubi juhatus ja president.
4.6 MB Klubi Finantsdokumendile kirjutavad alla president ja üks juhatuse liige. Juhatuse ülesanneteks on:
– Liikmete vastuvõtmine ja välja arvamine.
– Põhikirja täitmise järelvalve teostamine.
4.8 Juhatus viib ellu üldogu otsused.
4.9 Juhatus saab kokku vähemalt 2 korda aastas juhatuse liikme ettepanekul. Otsuste vastuvõtmiseks peab osa võtma vähemalt 3 liiget. Otsused võetakse vastu häälteenamusega.

5. Lisad

5.1 Tasustamine
– Juhatuse liikmete ja presidendi tasustamise otsustab üldkogu
– Tasustamine kajastatakse raamatupidamises.
5.2 Tasulised töökohad
– Vajaduse korral võib juhatus palgata tasulisele ametikohale täis- või poolekohaga töötaja
– Tasustamise otsustab juhatus
– Tasustamine kajastakse raamatupidamises
5.3 MB Klubi sõlmib lepinguid nii füüsiliste – kui ka juriidiliste isikutega.

6. MB Klubi varad ja rahalised vahendid

6.1 MB Klubi varad ja vahendid moodustuvad annetustest, sponsorlusest, pärandustest ja muudest allikatest
6.2 MB Klubi kajastab kogu oma majandusliku tegevuse raamatupidamises seaduses kehtestatud korras.
6.3 MB Klubi varade kasutamise üle otsustab juhatus, va. punktis 5.1 sätestatu

7. MB Klubi tegevuse lõpetamine

7.1 MB Klubi lõpetab oma tegevuse üldkogu otsusel ja sellega peavad nõus olema vähemalt 2/3 üldkogu liikmeskonnast
7.2 MB Klubi lõpetamise korral jagatakse varad MTÜ liikmete vahel võrdeliselt.
7.3 MB Klubi lõpetamisel järgitakse seadusandlust.

Testime

Varsti saab uudistada

Uus koduleht

Kohe kohe valmimas

 

DCIM100MEDIADJI_0029.JPG

Klubi suvepäevad läbi

Mercedes-Benz Eesti klubi suvepäevad SummerDrive 2017 on möödas. Allpool on väike pildiülevaade toimunust.

Head avastamist ja kohtumiseni järgmistel üritustel.